Friday Dec 08, 2023

วิษณุ ควง นิพนธ์ ติดตามงานกรุ๊ปจว.ใต้ฝั่งอ่าวไทย สั่งรีบหาแหล่งน้ำสำรอง ฟื้นฟูทะเลสาบจังหวัดสงขลา


วิษณุ ควง นิพนธ์ ติดตามงานกรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สั่งรีบหาแหล่งน้ำสำรอง คู่ช่วยเหลือเกษตรกรปรับมาปลูกพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำน้อย พร้อมเร่งรัดฟื้นฟูทะเลสาบจังหวัดสงขลา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 เดือนมีนาคม  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมสัมมนาการควบคุมและก็ติดตามการกระทำราชการในส่วนภูมิภาค กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตตรวจงานที่ 5 ของนร โดยมี นายวิษณุ เครือสวย รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนา ซึ่งผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมมี ผู้ว่าจังหวัดสงขลา ผู้ว่าจังหวัดพัทลุง คนตรวจราชการกระทรวงฯ แล้วก็หัวหน้าหน่วยราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อติดตามผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งมอบแนวนโยบายสำหรับการปฏิบัติราชการ
ดังนี้ ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดรายงานผลความเจริญก้าวหน้าสำหรับในการดำเนินการ วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดกรุ๊ปจังหวัด ผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ การคุ้มครองและก็แก้ปัญหาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า วัววิด-19 การจัดการตามหลัก บวรเป็นบ้าน วัด สถานที่เรียน ผลที่เกิดจากการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การเร่งรัดการจัดทำแนวทางแบ่งสรรน้ำ หาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมกันกับการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงความประพฤติการเพาะปลูก มาเป็นปลูกพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำน้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ปัญหาปัญหาที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ของแต่ละจังหวัด พร้อมกระบวนการแก้ไข แล้วก็ปัญหาด้านอื่นๆให้รองนายกฯรู้
นายนิพนธ์ ได้ขอให้ทุกฝ่ายได้บูระณาการผสานความร่วมแรงร่วมมือขจัดปัญหาสมุทรสาปจังหวัดสงขลาทั้งยังเรื่องความตื้น ความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการติดต่อ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฯ
นอกจากนั้น จังหวัดสงขลายังได้มีการเสนอปัญหาอุปสรรคที่มีความสำคัญ รวมทั้งกระบวนการจัดการกับปัญหาใน 2 หลักสำคัญ ดังเช่นว่า หลักสำคัญทะเลสาบจังหวัดสงขลา (น้ำทะเลรุกล้ำ , ปัญหาเขิน) , การก่อตั้งกรุ๊ปจังหวัด โดยขอให้ทวนการจัดกรุ๊ปจังหวัดใหม่ให้สอดคล้องกับภาวะพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดสงขลามีการค้าชายแดนที่สูงสุด รวมทั้งการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติราชการของกรุ๊ปจังหวัด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top