Friday Dec 08, 2023

‘สุรชาติ’ ออกหาเสียงตลาดเคหะทุ่งสองห้อง เตือน รัฐมนตรีช่วยผู้สมัครรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จะต้องประพฤติตามกิโลเมตรอย่า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top